پارس پرواز ایرانیانپارس پرواز ایرانیان

ويزاي استراليا

انواع ويزاي استراليا:

1- اقامت

2- دانشجويي

3- سرمايه گذاري

 

از طريق وكلاي رسمي و ثبت شده دولت استراليا