پارس پرواز ایرانیانپارس پرواز ایرانیان

اخذ ویزای شینگن

اخذویزای شینگن از سفارت اتریش 100 %: 

1- اصل گذرنامه با اعتبار بالای 6 ماه از سفر

2- سه قطعه عکس 4*3 با زمینه سفید

3- شناسنامه

4- سند ملکی یا اجاره نامه

5-مدارک شغلی کارفرما شامل روزنامه رسمی – جواز کسب – کارت بازرگانی

6- گروه پزشکان: پروانه مطب و کارت نظام پزشکی(در صورت شاغل بودن در درمانگاه و یا بیمارستان مدارک حکم کارگزینی و فیش حقوقی هم ارائه شود)

7- گروه مهندسان: کارت نظام مهندسی-پروانه نظام مهندسی و در صورت ثبت شرکت ارائه روزنامه رسمی(اگر پروژه ساختمانی مسکن و قرارداد کاری با شرکت داشته باشند نیز ارائه شود – لیست آخرین بیمه ای که رد کرده اند.

8- کارمندان رسمی: حکم کارگزینی – فیش حقوقی سه ماه آخر و کارت پرسنلی

9- کارمندان غیررسمی: سمت شغلی روی سربرگ شرکت با ذکر حقوق دریافتی ماهانه با مهر و امضای مدیر شرکت و ذکر مرخصی جهت سفر

10- پرینت گردش حساب بانکی سه ماهه با حداقل مانده 40،000،000 تومان تمکن تک برگی

 

*کلیه مدارک فوق باید به لاتین ترجمه شود ( نیازی به مهر وزارت دادگستری و وزارت امور خارچه نمی باشد)*

**جهت اخذ ویزای شنگن از سفارت اطریش کلیه مدارک فوق باید به زبان آلمانی ترجمه شوند.**

***اخذ ویزای شنگن از سفارت فرانسه نیازی به ترجمه مدارک نمی باشد و کلیه مدارک به زبان فارسی کافی است.***